CONTACT US

สาโรจน์
ซังเรือง

ภายในประเทศ
ผู้จัดการ ฝ่ายขาย

โทร:(+66) 8 8203 0148

อีเมล์:saroj_sa@mrp.co.th

กฤษณ์
ธาราศักดิ์

ระหว่างประเทศ
ผู้จัดการ ฝ่ายขาย

โทร:(+66) 8 8203 0202

อีเมล์:krit.t_sa@mrp.co.th

บังอร
รุ่งแจ้ง

ผู้ช่วย
ผู้จัดการ การตลาด

โทร:(+66) 8 9247 0385

อีเมล์:bang-on_sa@mrp.co.th

谷 研一郎

เคนนิชิโร ทานิ

ผู้จัดการทั่วไป

โทร:(+66) 9 8252 5906

อีเมล์:tani_gm@mrp.co.th

ไกรศร
พรวิลาศสิริ

ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายและการตราด

โทร:(+66) 8 9799 1336

อีเมล์:kraisorn_sa@mrp.co.th

สถานที่ตั้ง:

88 หมู่ 5 ต.เหมือง,
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130

โทร:

+6638-399-333